Graffiti Meeting 338 Pinklao

· By Bkkgraff · 6 years ago

อีกหนึ่งมิตติ้งกราฟฟิตี้ ใครที่ชอบงาน”graffiti”หรืองาน”street arts”ตามไปดู ตามไปถ่ายรูปได้ที่ แยกปิ่นเกล้า จรัญสนิทวงศ์ 49

ในวันที่ 27-28 มกราคม 2018

meeting-338