Chifumi in Southeast Asia

· By Bkkgraff · 7 years ago

Chifumi คือ นามปากกาหรือในวงการกราฟฟิตี้เรียกว่า tag name ของศิลปินสัญชาติฝรั่งเศษ

ซึ่งแปลว่าเป่ายิ้งฉุบ เขาเริ่มทำงานสตรีทอาร์ตมาได้ 8ปี ซึ่งงานพ่นเขาจะมีเอกลักษณ์เขามักจะวาดรูปมือขนาดใหญ่บนกำแพงขนาดใหญ่

Chifumi เข้ามาทำงานสตรีทอาร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ประมาณ 3 ปี  มีงานอยู่หลายจุดในประเทศกัมพูชา เนปาล อินเดีย

Chifumi-03

Chifumi-04

Chifumi-05

Chifumi-06

Chifumi-07

Chifumi-08

Chifumi09