“ART ON THE STREET” IN GYEONGGI-DO

· By Bkkgraff · 10 years ago

Gyeonggi-do Museum of Modern Art ในประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดแสดงงานในชื่อว่า “Art of the Street” เป็นงานแสดงภาพวาดของ 12ศิลปินจากประเทศเกาหลีและ 1ศิลปินจากประเทศญี่ปุ่น ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาในประวัติศาสตร์ของศิลปะสมัยใหม่ของประเทศเกาหลี

>