Montana Needle Fine Liner Cap

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

กว้างของหัวสเปรย์เฉลี่ยอยู่ที่ 2 มม. – 10 มม

ความกว้างของเส้นที่ออกจากสีสเปรย์จะเปลี่ยนไปตามระยะห่าง สำหรับเส้นที่บางกว่า ให้ฉีดในระยะใกล้ สำหรับเส้นที่กว้างขึ้น ให้ฉีดพ่นจากระยะไกลExclusive products

Special category of products