ภาพผลงานแข่ง ” Singha Street”

· By Bkkgraff · 9 years ago

ภาพผลงานทั้ง 5ทีมจากงานแข่ง Street art ในชื่องาน ” Singha Street สิงฆ์ ปะ หล่ะ”

ในจัดขึ้น ณ แอร์พอร์ตเรลลิงค์ มักกะสัน

2

 

3

4

5