ประกวดตราสัญลักษณ์ “K-BATTLE”

· By Bkkgraff · 13 years ago

ประกวดตราสัญลักษณ์ “K-BATTLE” ชิงรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติยศ
K-BATLLE เป็นงานมหกรรมการแข่งขันเต้น จัดเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเต้นได้มาแสดงฝีมือในรูปแบบของตนเองเป็นการแข่งขันเต้นประเภทต่างๆ และการแข่งขันศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับการเต้นของประเทศไทย ในระดับนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สมารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักเต้นจากนานาประเทศมาร่วมในกิจกรรมนี้ กิจกรรมนี้สามารถกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวในประเทศให้ดียิ่งขึ้น
หลักเกณฑ์การออกแบบ
• ต้องมีอักษรว่า “K-BATTLE” มีสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงงานมหกรรมการแข่งขันเต้นและความเป็นไทยในระดับนานาชาติ ไม่จำกัดเทคนิคและองค์ประกอบในตราสัญลักษณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับแนวความคิดในการนำเสนอ ตราสัญลักษณ์ต้องมีความหมายและสามารถอธิบายได้ เช่น สี รูปภาพ และมีเอกสารประกอบคำอธิบายความหมายองค์ประกอบต่าง ๆ
• ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 1 ผลงาน
• ผลงานที่ส่งต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน หากทราบภายหลังเจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว
• ส่งผลงานที่ออกแบบลงบนกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 ชุด (ระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ผู้ส่งผลงานที่ติดต่อกลับได้สะดวกด้านหลังผลงาน) พร้อม CD บรรจุไฟล์ผลงานการออกแบบ ในรูปแบบนามสกุล AI, JPG, CDR, PSD หรืออื่นๆ ที่สามารถเปิดได้บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS
• ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด กรรมสิทธิ์ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นของK-BATTLE ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ หรือการแก้ไขดัดแปลงปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
• ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ 583 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
• ประกาศผลในวันที่ 30 กันยายน 2554 ทาง http://www.kbattle.com/

รางวัลเงินสด พร้อมโล่ เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท และที่พักในวันงาน K-BATTLE 2คืน
กำหนดมอบรางวัลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.kbattle.com/
089-7229377